โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมงคลธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางละออ จินดา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ เวชโช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา เพียรเป็นนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลลออ กลิ่นมาลี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิดล ภาคบงกช
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงษ์ สว่างกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกรรณ ทองแบบ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ อานามวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร แย้มเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีป เหนือมณีมงคล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวลีพร คุ้งวัฒนากร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจินดา อยู่ดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรวิภา วะชังเงิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมานวิกา ทองเปลว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ