โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช ท.1
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)

ธงเขียวเหลืองงามเด่นเป็นสง่า    นักกีฬาเก่งกล้าอาจหาญ
ท.๑ ยืนหยัดได้อยู่นาน               หลวงพ่อโตทรงประทานพรชัย
ทั้งโรงเรียนเทศบาล ท. ๑           จำตราตรึงครูอาจารย์นักเรียนทั้งหลาย
กิจกรรมวัดสัตตนารถปริวัตรมากมาย   สร้างชื่อเสียงไม่เสื่อมคลายใส่ใจพัฒนา
ให้ครู..นักเรียน ร่วมแรง ร่วมจิต     สามัคคีผูกมิตรไม่หวันไหว
วิชาการก้าวหน้าไม่แพ้ใคร            สมัครสมานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
มีระเบียบ รู้วินัย และมารยาท         ดังนักปราชญ์ทั้งหญิงชาย มีการศึกษา
รู้ทั้งเรียน รู้ทั้งเล่นเป็นเวลา            มีวินัยใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม