โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช ท.1

ธงเขียวเหลือง งามเด่นเป็นสง่า นักกีฬา เก่งกล้าอาจหาญ
ท.๑ ยืนหยัดได้อยู่นาน หลวงพ่อโตทรงประทานพรชัย
ทั้งโรงเรียนเทศบาล ท. ๑ จำตราตรึงครูอาจารย์
นักเรียนทั้งหลาย กิจกรรมวัดสัตตนารถปริวัตรมากมาย
สร้างชื่อเสียงไม่เสื่อมคลาย ใส่ใจพัฒนา
ให้ครู นักเรียน ร่วมแรง ร่วมจิต สามัคคีผูกมิตรไม่หวันไหว
วิชาการก้าวหน้าไม่แพ้ใคร สมัครสมานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
มีระเบียบ รู้วินัย และมารยาท ดังนักปราชญ์
ทั้งหญิงชาย มีการศึกษา รู้ทั้งเรียน รู้ทั้งเล่น
เป็นเวลา มีวินัยใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม
มีวินัยใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม