โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
               โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี
มีทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศ

 
ปรัชญา
มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำวิชา  รักษาสิ่งแวดล้อม


อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ไหว้งาม  นาม ท.๑


เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เรียนรู้  อยู่พอเพียง เคียงคู่คุณธรรม