โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด รินรส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2470 - พ.ศ.2476
ชื่อ-นามสกุล : นายเยื่อ พลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2476 - พ.ศ.2479
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล หมั่นค้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479 - พ.ศ.2480
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายสนม หัพนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480 - พ.ศ.2483
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรัญ ภาสวัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2483 - พ.ศ.2484
ชื่อ-นามสกุล : นางเพี้ยน เจริญรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2484 - พ.ศ.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ สวัสดิผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486 - พ.ศ.2508
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรง เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508 - พ.ศ.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ โพธิมู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 - พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดจิตต์ ลิ้มแหลมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ระพี สายบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา จิยะจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - พ.ศ.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท มุสิกะศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี พระยาลอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีสุดา ประเคนรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554 - พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาณวิกา ทองเปลว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน