โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกาญจน์ปภา แท่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพดล แก้วพิจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์ มีดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิลป์ศุภา คุสินธุ์
ครูอัตราจ้าง

นายปิยะ เบญจักรชูชัย
ครูอัตราจ้าง