โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรณฤดี สะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเบญจวรรณ ภัทรสถิรกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยุพา เรือนสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายกฤติน แนมพลกรัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเชาวน์ไวทย์ สุดงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3