โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวราภรณ์ พิพิธพงษ์พัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชญานิน ตันวิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไอริณ บุญเปีย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2