โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพินเสนาะ เข็มทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ