โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาอย่างมีระบบ มีคุณธรรมและมีศักยภาพในทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา
          2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง และมีความสุข
          3. ชุมชนและท้องถิ่นมีความพึงพอใจ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
          4. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนด้านวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
          5. จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
          6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี


 
เป้าหมายสถานศึกษา
          1. เพื่อให้นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างทั่วถึง
          2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ และ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

          3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
          4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          5. เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา
          6. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ
          7. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
          8. เพื่อให้นักเรียน ตระหนัก มีส่วนร่วม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม