โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ปฐมวัย

นางสาวปิยะนุช ศรีทองอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางเฉลิม แก้วมณี
ครูเชียวชาญพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางคันทรส เกษเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุทุมพร จันทร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2