โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางน้องนุช นุชอนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุกัญญา ราชสิงโห
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชิษณุพงศ์ จอนรบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรภี กลั่นแตง
ครูชำนาญการ

นายชวลิต แสนคำ
ครูผู้ช่วย