โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรวรรณ วงศาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรวิภา วะชังเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนิศมา​ สังข์เขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทรศยา อ้นปรางค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญช่วย
ครูอัตราจ้าง