โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวนีย์ คำเกลี้ยง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรนุช แสวงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางพิมพาภรณ์ ณ บางช้าง
ครูชำนาญการ

นางสาวอมิตา หมื่นโอฐ
ครูอัตราจ้าง