โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
คณะผู้บริหาร

นางสาวมาณวิกา ทองเปลว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรสริน กิจพร้อมผล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา