โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนาภรณ์ บุรณศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางฐิติพร ฉิมย้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสาข์ แฉล้มนงนุช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1