โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
หลักสูตรอบรมบทเรียนออนไลน์
บทเรียนที่ 1 การใช้ Application ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
บทเรียนที่ 1 การใช้ Application ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 
คำอธิบาย
1. มีเกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป (12 ข้อ) หลังผ่านการทำแบบทดสอบแล้ว
2. ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้


จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อแนะนำ Application สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
2. เพื่อส่งเสริมการนำ Application มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าสู่บทเรียน
คำอธิบาย

ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือทำแบบทดสอบวัดความรู้


 

แบบทดสอบวัดความรู้
คำอธิบาย

แบบทดสอบวัดความรู้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ Application ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลังจากเข้าเรียนออนไลน์ โดยมีเกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป (12 ข้อ) หลังจากผ่านการทดสอบแล้วท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้โดยอัตโนมัติ


>> คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ <<