โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้นอนุบาล  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หลักฐานการสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
     - สำเนาสูติบัตรนักเรียน
     - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  และ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
     - สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน และ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

     - สำเนา ปพ.1 (เฉพาะนักเรียนมัธยม)
     - เอกสารสารย้ายโรงเรียน (กรณีย้ายโรงเรียน)
     - รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรฯ 032-337247 
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,21:48   อ่าน 113 ครั้ง